Pravidla klubu

Členství

Registrací do systému se automaticky registrovaný stává členem klubu. Informace zadané při registraci slouží pouze pro potřeby rezervace a nejsou jiným způsobem používány.

Rezervace

Pro rezervování termínu je nutné mít na BAPA účtu minimálně 140 Kč. Peníze na BAPA účet je možné převést pouze pomocí bankovního převodu na číslo účtu s přiděleným variabilním symbolem, který naleznete po příhlášení v sekci vložit peníze. Odhlášení termínu je možné minimálně 12 hodin před začátkem rezervovaného termínu. Pokud se nestihnete odhlásit, bude Vám odečtena částka v plné výši.

Povinnosti v Univerzitním areálu

Při příchodu do areálu univerzitní tělocvičny je třeba recepční nahlásit, že jdete hrát pod Badmintonovým klubem Pardubice (BAPA). Tělocvičny jsou dělěny na následující sektory
Schema
Klub bude využívat sektor T2B.
V daném sektory se nacházejí 3 kurty na badminton, na kterých bude ve většině případechb třeba postavit sítě. Princip je velmi jednoduchý. Všechny 3 sítě jsou napojeny v jeden celek, kde na krajích jsou stojany se závažím a kolečky a uprostřed jsou dva stojany bez koleček a závaží. Stojany je třeba dávat postupně aby na jedná straně hřiště byl háček k přichycení sítě a na druhé straně napínací kolečko. Takto stavíme stojany u všech kurtů.
V tomto směru věřím v pomoc již zkušených ve stavění sítí. Pokud si přeci jen nebudete vědět rady, recepční Vám ráda a ochotně pomůže.
Občas také bude potřeba, aby hráči hrající poslední pronajímanou hodinu síť opět sklidili. O tom budete informováni recepční.

Závěrem

Cílem klubu je nejen umožnit veřejnosti hrát stále populárnější hru, ale do budoucna členům umožnit registraci a následnou reprezentaci klubu v domácích popřípadě zahraničních soutěžích a turnajích.
Závěrem bych Vám chtěl popřát mnoho šťastných okamžiků nejen při badmintonu.

Pravidla hry

LOSOVÁNÍ

Před zahájením hry se provede losování a strana, která vyhrála los zda bude podávat nebo přijímat jako první, na které straně dvorce začne hru. Straně, která prohrála losování, zůstává zbývající volba.

POČÍTÁNÍ

Zápas se hraje se na dva vítězné sety ze tří, pokud nebylo dohodnuto jinak Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřište v soupeřově dvorci. Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set. Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, vyhraje set. Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

ZMĚNA STRAN

Hráči mění strany:
po skončení prvního setu,před začátkem třetího setu (pokud se hraje), a ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 bodů. Jestliže hráči opomenou změnit strany tak, musí tak učinit ihned, jakmile je omyl zjištěn a míček není ve hře. Stávající bodový stav zůstává v platnosti.

PODÁNÍ

Při správně provedeném podání:
ani jedna ze stran nesmí způsobit zbytečné zdržování při provedení podání od okamžiku, kdy podávající a přijímající hráči zaujali příslušná postavení. Při ukončení zpětného pohybu hlavy rakety podávajícího jakékoliv zdržování v začátku podání je považováno za zbytečné zdržování. podávající i přijímající hráč musí stát uvnitř protilehlých polí pro podání, aniž se dotýkají čar ohraničujících tato pole pro podání, některá část obou chodidel jak podávajícího tak přijímajícího hráče se musí dotýkat podlahy dvorce a musí zůstat bez pohybu od doby, kdy je podání zahájeno až do okamžiku, kdy je podání provedeno, raketa podávajícího musí nejprve udeřit základnu míčku, celý míček musí být pod úrovní pasu podávajícího hráče v okamžiku jeho zasažení raketou tohoto hráče, hřídelka rakety podávajícího hráče musí v okamžiku zásahu míčku směřovat směrem dolů tak, že celá hlava rakety je zřetelně pod úrovní ruky podávajícího hráče, držícího raketu dle OBRAZEK 1, pohyb rakety podávajícího hráče musí pokračovat kupředu od okamžiku zahájení podání do okamžiku provedení podání, let míčku od rakety podávajícího hráče musí směřovat vzhůru přes síť, a pokud není zachycen, dopadne do pole podání přijímajícího hráče (tzn. na nebo mezi čáry ohraničující tuto oblast). při pokusu o podání podávající nesmí minout míček. Jakmile hráči již zaujali své pozice, první pohyb rakety podávajícího hráče směrem vpřed je zahájením podání. Podání je provedeno, když je po jeho zahájení zasažen míček raketou podávajícího hráče, nebo při pokusu podat podávající hráč míček mine. Podávající hráč nesmí podávat, dokud přijímající hráč není připraven, ale pokud se přijímající hráč pokusí podání vrátit, má se za to, že byl připraven. Ve čtyřhrách během provádění podání spoluhráči zaujmout jakoukoliv pozici, která nebrání ve výhledu podávajícímu hráči nebo přijímajícímu protihráči.

DVOUHRA

Pole pro podání a pro příjem podání
Hráči musí podávat - ze svého pohledu - z pravého pole pro podání, a přijímat v pravém poli pro podání, pokud podávající hráč ještě nebodoval nebo dosáhl sudý počet bodů v tomto setu. Hráči musí podávat - ze svého pohledu - z levého pole pro podání, a přijímat v levém poli pro podání, pokud podávající hráč dosáhl lichý počet bodu v tomto setu.
Pořadí hry a pozice na hřišti
Míček je střídavě odbíjen podávajícím a přijímajícím hráčem dokud nedojde k "chybě" nebo míček přestane být ve hře. Zisk bodů a podání Když podávající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání. Když přijímající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Přijímající hráč se stává podávajícím.

ČTYŘHRA

Pole pro podání a pro příjem podání
Hráč podávající strany musí podávat z pravého pole pro podání, pokud podávající strana ještě nebodovala nebo dosáhla sudý počet bodů v tomto setu. Hráč podávající strany musí podávat z levého pole pro podání, pokud podávající strana dosáhla lichý počet bodů v tomto setu. Hráč přijímající strany, jenž podával naposled, musí zůstat ve stejném podávacím poli, z něhož naposledy podával. Pro spoluhráče platí toto schéma obráceně. Hráč přijímající strany , který stojí úhlopříčně proti podávajícímu, je přijímající hráč. Hráči nesmějí měnit svá příslušná podávací pole, dokud nezískají bod při podání své strany. Podání v jakémkoliv postavení musí být provedeno z podávajícího pole, které odpovídá počtu bodů podávající strany.

Pořadí hry a pozice na hřišti

Jakmile je při výměně míček po podání vrácen, míček je střídavě odbíjen hráči podávající a přijímající strany, dokud nedojde k "chybě" nebo míček přestane být ve hře.

Zisk bodů a podání

Když podávající strana vyhraje výměnu , získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání. Když přijímající strana vyhraje výměnu , získává bod. Přijímající strana se stává podávající.

Pořadí podání

V jakémkoliv setu se právo podávat předává v tomto sledu:
z prvního podávajícího, jenž začal podávat na začátku setu z pravého podávacího pole na spoluhráče počátečního přijímajícího. Podání se provádí z levého podávacího pole. na spoluhráče počátečního podávajícího na počátečního přijímajícího na počátečního podávajícího a tak dále. Žádný z hráčů nesmí podávat nebo přijímat mimo pořadí, nebo přijímat 2 za sebou jdoucí podání ve stejném setu. Kterýkoliv z hráčů strany, která zvítězila v setu, smí podávat jako první v dalším setu a kterýkoliv z hráčů strany, která set prohrála, smí přijímat jako první v dalším setu .

Chybné postavení při podání

Chybné postavení při podání může vzniknout, když hráč: podával nebo přijímal mimo pořadí podával nebo přijímal z chybného pole podání Když je chyba postavení při podání zjištěna , chyba se opraví a stávající stav zůstává.

Chyby

K "chybě" dochází:
když podání není provedeno správně při podání, když míček:
zachytí se do sítě a zůstane zavěšený na svém vrcholu po přechodu nad sítí se zachytí do sítě je zasažen spoluhráčem přijímajícího hráče při hře, když míček:
dopadne mimo hranice dvorce (tzn. ne na nebo mezi hraniční čáry dvorce) projde skrz síť nebo pod sítí, nepřejde síť, dotkne se stropu nebo bočních stěn, dotkne se těla nebo oděvu hráče, nebo dotkne se jakéhokoliv jiného předmětu nebo osoby mimo bezprostřední okolí dvorce, (Pokud je to nutné s ohledem na strukturu budovy, mohou místní badmintonové orgány vydat doplňková pravidla řešící dotek míčku s překážkou, přičemž členská organizace (ČBaS) má právo tyto doplňky zrušit). je při provádění úderu zachycen nebo zadržen na raketě a potom během provedení úderu hozen, je udeřen dvěma údery dvakrát po sobě tím samým hráčem, je udeřen postupně hráčem a jeho spoluhráčem, nebo se dotkne hráčovi rakety a pokračuje v letu směrem do zadní části hráčova pole, při hře, když hráč: dotkne se sítě nebo jejích sloupků raketou, tělem nebo oděvem, Když při hře bod, v němž se poprvé hráčova raketa dotkne míčku, neleží na hráčově straně sítě. (Odehrávající hráč však může při úderu následovat raketou míček přes síť), přejde raketou nebo tělem pod sítí na soupeřovu polovinu dvorce tak, že ten je vyrušen ze hry nebo je mu v ní bráněno, nebo brání soupeři, např. znemožňuje soupeři, aby povoleným způsobem provedl úder, je-li míček následován raketou přes síť, během hry úmyslně rozptyluje protihráče, kupříkladu pokřikem nebo gestikulací, když se hráč proviní hrubým, opakovaným či vytrvale urážlivým chováním

NOVÝ MÍČ

"Nový míč" hlásí rozhodčí nebo hráč (v případě, že se hraje bez rozhodčího), aby zastavil hru. "Nový míč" je když:
podávající podá dříve, než je přijímající připraven se při podání dopustí chyby jak podávající, tak přijímající hráč, je míček je zachycen na síti a zůstává zavěšen na jejím vrcholu, nebo přejde přes síť a potom se v ní zachytí, pokud se nejedná o podání, se míček v průběhu hry rozloží a základna míčku se zcela oddělila od zbývající části míčku, dle mínění rozhodčího je hra přerušována nebo protihráč rozptylován trenérem čárový rozhodčí má zakrytý výhled a hlavní rozhodčí nemůže rozhodnout, nastane jakákoliv nepředvídatelná či náhodná událost. Je-li nahlášen "nový míč", průběh hry od posledního podání se nezapočítává, a hráč, který podával, podává znovu.

MÍČEK NENÍ VE HŘE

Míček není ve hře, když:
narazí na síť nebo sloupky a začne padat směrem k podlaze dvorce na straně sítě hráče, který míček odpálil, se dotkne povrchu dvorce, nebo, je hlášena "chyba" nebo "nový míč".

Plynulost hry, nevhodné chování, tresty

Hra musí plynule pokračovat od prvního podání do ukončení zápasu

Přestávky:

V každém setu nepřesahující 60 sekund, když je poprvé dosaženo 11 bodů Nepřesahující 120 sekund mezi prvním a druhým setem a mezi druhým a třetím setem. (Pro zápasy snímané televizí může vrchní rozhodčí rozhodnout, že přestávky podle pravidla 16.2. jsou povinné a mají pevnou délku).

Přerušení hry:

Dojde-li k událostem, ze které nejsou hráči odpovědni, může hlavní rozhodčí přerušit hru na dobu, kterou považuje za nezbytnou. V mimořádných případech může vrchní rozhodčí přikázat hlavnímu rozhodčímu, aby přerušil hru. V případě přerušení hry zůstává stav zápasu v platnosti a hra bude pokračovat znovu od tohoto stavu.

Zdržování hry:

Za žádných okolností nesmí být hra zdržována, aby hráč mohl nabrat nové síly nebo dech. Pouze hlavní rozhodčí rozhoduje o jakémkoliv zdržování hry.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA NAJDETE ZDE